Njoftimi i plotë:

“Ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit të Qeverisë Nr. 20/165 për emërimin e Komisionit për dhënien e provimit të Jurisprudencës; si dhe Vendimin për ndarjen e mjeteve buxhetore në shumë prej 1,675,150 € (një milion e gjashtëqindeshtatëdhjetepesë mijë  e njëqindepesëdhjetë euro) për ndërmarrjen publike TREPÇA Sh. A..”, thuhet në njoftimin e ZKM-së.